Vrouwen van Nu

In 1962 werd de afdeling Donderen – Bunne – Winde opgericht. In de periode september tot en met april wordt er maandelijks een avondbijeenkomst georganiseerd, eventueel aangevuld met een koffie ochtend en/of een thee middag. Op deze bijeenkomsten, waarvoor meestal een spreekster of spreker wordt uitgenodigd, worden de leden geïnformeerd over een breed scala aan onderwerpen.

Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leden en wordt het gezelligheidselement niet uit het oog verloren. Naast deze bijeenkomsten worden er, als daar behoefte aan bestaat, cursussen en excursies georganiseerd.

In de zomermaanden wordt er uitsluitend aan recreatie gedaan. Er is dan een busreis, een avond fietstocht en er wordt een hele dag gefietst. Verder zijn er leden in de vereniging actief in de handwerkgroep, de kegelclub, vanaf 1995 is er ook een literatuurclub en sinds 1999 is er de museumclub. Bovendien is het mogelijk om in provinciaal verband deel te nemen aan studie- of themadagen, cursussen en excursies, welke door de diverse Provinciale Commissies worden georganiseerd. Kortom, binnen Vrouwen van Nu kan elke vrouw aan haar trekken komen. Alle leden ontvangen Bondsberichten, het maandblad voor de Drentse Vrouw van Nu en de Vrouwen van Nu” het landelijk ledenblad.

De NBvP, Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die:

  • Elkaar willen ontmoeten;
  • Creativiteit willen ontplooien;
  • Aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken;
  • Met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Structuur van de organisatie

De NBvP, Vrouwen van Nu is een ledenvrijwilligersorganisatie waar het merendeel van de activiteiten door vrijwilligers (leden) wordt gedaan. De vereniging is opgedeeld in onderdelen: plaatselijke afdelingen, provinciale afdelingen, een landelijk bestuur en een landelijk bureau dat de vereniging ondersteunt. De meerwaarde van deze gelaagdheid is dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld kunnen worden en er een grote, krachtige landelijke infrastructuur is die uit een groot reservoir van ervaring en kennis kan putten.

Afdelingen

Plaatselijke afdelingen vormen de basis van de NBvP, Vrouwen van Nu. Het is belangrijk dat afdelingen naar buiten laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Nieuwe leden komen af op wat zij plaatselijk zien en/of horen.

Provincies

Op provinciaal niveau worden de afdelingen gecoördineerd door een provinciaal bestuur. Dit houdt contact met de afdelingen en met het landelijk bestuur. Provincies en afdelingen geven zelf invulling aan activiteiten, het algemeen beleid geeft daarbij richting.

Landelijke organisatie

De NBvP, Vrouwen van Nu kiest voor een initiërende rol van de landelijke organisatie. Deze levert een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke realisatie van de doelstelling van de NBvP. Het is en blijft belangrijk dat vrouwen hun stem laten horen in kwesties die zij van belang vinden of die vooral hen raken: arbeid en zorg, pensioen, gezondheid en milieu, lokale leefomgeving en ontwikkelingssamenwerking. Met een krachtige landelijke organisatie kunnen lokale belangen en vrouwenbelangen beter ten gehore worden gebracht.

Naast deze initiërende rol van de landelijke organisatie is er een dienstverlenende rol van het landelijk bureau. Afdelingen en provincies worden ondersteund in het uitvoeren van de verenigingstaken in brede zin. Naast administratieve taken liggen adviserende en coachende taken bij het landelijk bureau.