Agenda Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging

Dinsdag 24 maart

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 2019,  Jaarverslag  & Financieel jaarverslag
  4. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie
  5. Verkiezing bestuursleden; aftredend en niet herkiesbaar Daan Buisman en Betty Kok
  6. Uitreiking certificaten aan vrijwilligers AED
  7. Rondvraag
  8. Pauze
  9. Presentatie landschapsbeheer *
  10. Sluiting

 

Presentatie Landschapsbeheer Drenthe

Op verzoek van Belangenvereniging Donderen is Landschapsbeheer Drenthe op de jaarvergadering van Dorpsbelangen aanwezig. Landschapsbeheer Drenthe is een organisatie die zich inzet voor het behoud van waardevol, streekeigen cultuurlandschap. Dit doen we samen met inwoners van Drenthe. Met lokale initiatieven en samenwerking is er veel te bereiken! In en rond Donderen is het waardevolle cultuurlandschap nog steeds aanwezig.  Hier wordt op de avond bij stilgestaan en er komen concrete voorbeelden aan de orde van succesvolle initiatieven elders in Drenthe. Dit zijn bijvoorbeeld boerenervenprojecten, steenuil vriendelijke maatregelen, natuurerven, vlindervriendelijk inrichten van openbare ruimte en tuinen, natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups en ‘het lezen’ van het landschap. In ieder dorp is maatwerk mogelijk op basis van wensen en ideeën van bewoners. Wellicht leven deze wensen ook in Donderen en kunnen mogelijk een praktisch vervolg krijgen.