Informatie

Donderen is een prachtig esdorp in de Nederlandse provincie Drenthe. Het maakt deel uit van de gemeente Tynaarlo.

Het dorp wordt omringd door de dorpen Peize en Bunne ten noorden, Eelde ten oosten, Vries ten zuiden en Norg ten westen. De doorgaande wegen tussen deze plaatsen (de N858 (Donderen-Norg) en de N386 (Hoogezand-Peize) kruisen elkaar midden in Donderen waardoor het dorp wordt doorsneden. Ten westen van het dorp stroomt een beekje, de Grote Masloot.

Op 1 januari 2007 woonden er ca. 450 mensen in het dorp. Het dorp heeft een oppervlakte van 1.100 ha.

Beroepen, grondgebruik

Tot in de jaren zestig van de 20e eeuw was circa 90% van de beroepsbeoefenaren werkzaam in de agrarische sector. Het waren voornamelijk kleine boeren die de gronden rondom het dorp gebruikten voor veeteelt (grasland) en teelt van graan en aardappelen.

In de jaren zestig is een omvangrijke ruilverkaveling gerealiseerd. De percelen werden vergroot en de allerkleinste boeren werden uitgekocht. Dat proces heeft zich voortgezet tot op de huidige dag. Thans telt Donderen nog klein aantal agrarische bedrijven, voornamelijk werkzaam in de melkveehouderij. Dat bepaalt ook het tegenwoordige grondgebruik: voornamelijk grasland. Daarnaast wordt maïs geteeld en een beperkt aantal percelen is in gebruik voor de teelt van graan en aardappelen. Vrijwel alle boerderijgebouwen zijn verbouwd tot woonhuis.

De huidige beroepsbevolking is veelal werkzaam in Assen en Groningen naast Vries en Roden. Voorts woont er een aantal vrije beroepsbeoefenaren.

Economisch leven

Naast de hiervoor genoemde agrarische activiteiten telde Donderen vroeger een behoorlijk aantal middenstanders: bakkers, kruideniers, kapper, textiel, huishoudelijke artikelen, smederijen en twee cafés. Daarvan is nog één café over; de enige publieke voorziening in het dorp. Het café beschikt over een kruisboogschietbaan. Er is ook een kleine (boeren)camping waar tevens zorg wordt verleend. Een groot agrarisch bedrijf is in 2006 begonnen met een grote biovergistingsinstallatie; met de opgewekte energie kan een klein dorp van stroom worden voorzien.

Verenigingen

De oudste organisatie in het dorp is de Boermarke, de organisatie van grondeigenaren. Daarnaast is er een Belangenvereniging die enerzijds overleg voert met onder meer gemeente en provincie over allerlei zaken (zoals woningbouw en verkeer) en anderzijds zich bezighoudt met praktische zaken zoals een maandelijkse dorpskrant, inzamelen van oud papier en het in stand houden van de website www.donderen.nl. Belangrijk is Vereniging voor Volksvermaken. Deze organiseert het jaarlijkse dorpsfeest met kermis en braderie, kaartavonden, het paasvuur, klootschieten, enz. De Werkgroep Oud Donderen houdt zich bezig met de historie van het dorp. Voorts is er een kinderclub, zijn er zes biljartverenigingen, een afdeling van Vrouwen van Nu, een toneelvereniging die jaarlijks een uitvoering geeft, een ijsclub en een kruisboogvereniging.