De Donderblik

6

Dorpskrant De Donderblik

De krant verschijnt maandelijks per jaar met uitzondering van  juli en augustus. De Donderblik is eigendom van Belangen Vereniging Donderen.3

Indien men lid is van de vereniging ontvangt men Donderblik gratis. Niet-ingezetenen die de Donderblik wensen te ontvangen, betalen € 25,00 per jaar, dit bedrag is opgebouwd uit drukkosten en porto.

Het is ook mogelijk de krant digitaal te ontvangen, jaarlijkse kosten zijn dan € 7,50. U dient uiterlijk 31 december van het kalenderjaar door te geven of u het volgende jaar de krant op de computer wilt lezen.

Donderblik heeft een aantal vaste rubrieken zoals nieuws van de redactie, de agenda, nieuws uit het dorp, het verenigingsleven, activiteiten en de rubriek die nieuwe bewoners in Donderen het woord geeft.

Betrokkenen

Redactie

Hanneke Timmer
Roel Kruize
Ineke van der Pal – Hamminga
Roelfien Sandker
Yvonne van Zanten
Maria Margés

Omslag

Hillebrand Keun, h.keun@home.nl

Drukwerk en vormgeving

Boekbinderij Arnold van Zanten, contactpersoon Yvonne Reulen

Telefoon 0592-555010, info@arnoldvanzanten.nl

Contactpersoon vanuit BVD

Barbara Enting, voorzitter@donderen.nl

Redactieregels krant en site

Het bestuur van de BVD heeft een website ontwikkeld waarmee voorzien wordt in de behoefte van informatie en communicatie tussen bewoners en betrokkenen van Donderen. De onderstaande afspraken en regels zijn opgesteld om duidelijkheid te geven omtrent wat wel en niet mag worden geplaats op de website.

Verantwoordelijkheid www.donderen.nl

 1. Het bestuur heeft de publicatie gedelegeerd aan een webredacteur;
 2. De redactie van de website draagt zorg voor het raamwerk en de vulling van de site;
 3. Clubs & verenigingen in Donderen geven kopij voor de site door aan de webredacteur.

Afspraken en regels omtrent www.donderen.nl

 1. De inrichting van de website dient te voldoen aan het raamwerk zoals is opgesteld door de redactie.
 2. De beheerders van de website verplichten zich ertoe de individuele waardigheid en privacy van personen te respecteren.
 3. Discriminerende- en seksueel getinte opmerkingen op de website zijn verboden.
 4. Anonieme of onder pseudoniem ingezonden/ aangeleverde kopij wordt niet geplaatst op de website.
 5. Verhalen van derden, anders dan van een vereniging, die direct of indirect herleidbaar zijn naar een persoon of personen worden niet geplaatst tenzij met medeweten en instemming van betrokkene(n).
 6. De redactie behoudt zich het recht voor om teksten/ pagina’s aan te passen of te verwijderen van de website.

Aanlevering en voorwaarden kopij De Donderblik

Kopij voor de Donderblik dient voor de eerste woendag van de maand te worden aangeleverd, Donderblik verschijnt altijd de tweede woensdag van de maand,

U kunt kopij aanleveren via donderblik@gmail.com.

 • Digitaal aanleveren
 • Aanleveren tekst op A5 formaat, marges op smal (via pagina indeling, pagina instelling)
 • Titel: lettertype Arial 14, vet en onderstreept
 • Tekst: lettertype Arial 11
 • Geen verdere opmaak toepassen in de tekst
 • Foto’s apart aanleveren in  jpeg formaat, minimaal 300 dpi

Aanlevering en voorwaarden kopij www.donderen.nl

Heeft u mooie, leuke digitale foto’s van Donderen of activiteiten die hebben plaatsgevonden, mail ze dan. U kunt kopij altijd aanleveren via website@donderen.nl ter attentie van de webredactie.

 • Altijd digitaal aanleveren
 • Geen opmaak toepassen in de tekst
 • Foto’s apart aanlevern in jpeg formaat

Helaas is het niet mogelijk vooraf iedereen toestemming te vragen voor het plaatsen van een foto.

Heeft u bezwaar tegen een foto die geplaatst is op de website, geef dit dan direct door aan de webredacteur, de foto zal dan onmiddelijk verwijderd worden.

Adverteren in Donderblik

Het is mogelijk in Donderblik te adverteren. U kunt uw bedrijf onder de aandacht brengen van alle inwoners in Donderen. Donderblik wordt tevens bezorgd bij de gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe die onze dorpskrant als zeer positief ervaren.

U kunt uw bedrijf presenteren in verschillende formaten en Donderblik verschijnt volledig in kleur. De dorpskrant wordt maandelijks uitgebracht met uitzondering van juli en augustus.

Mocht u willen adverteren dan dient u dat gedurende 1 kalenderjaar te doen. U wordt conform het geplaatste advertentie formaat gefactureerd voor 1 jaar. Als u niet langer in Donderblik wil adverteren dan kunt u dat doorgeven aan Sonja Corsmit, zij is contactpersoon voor de redactie van Donderblik en zal uw opzegging communiceren met de penningmeester.

Voor 1 december dient u op te zeggen voor het komende kalenderjaar. Na opzegging ontvangt u een bevestiging van de penningmeester.

Indien u adverteert in Donderblik wordt uw website automatisch vermeld op de bedrijvenpagina van Donderen, ‘Donderse bedrijvigheid‘. U betaalt daarvoor niets extra’s.

Tarieven per 1 januari 2018

 • € 135,00 voor 1/1 pagina A5 vaste positie
 • € 110,00 voor 1/1 pagina A5 variabele positie
 • € 75,00 voor 1/2 pagina A5 variabele positie
 • € 60,00 voor 1/3 pagina A5 variabele positie
 • € 45,00 voor 1/4 pagina A5 variabele postitie

Facturatie

Adverteerders in Donderblik ontvangen van de penningmeester jaarlijks een factuur van de geplaatste advertenties in Donderblik.

Contact

Wilt u adverteren of heeft u vragen over uw plaatsing? Neem dan contact op via penningmeester@donderen.nl.